Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Trần Ngọc Bảo Toán 12B7(4), 10B1(3), 7
Trần Ngọc Bảo TC Toán 12B7(1), 10B1(1), 2
Phạm Lê Thành Đạt Sinh hoat 12B1(1), 1
Phạm Lê Thành Đạt Toán 12B1(4), 10B3(3), 7
Phạm Lê Thành Đạt TC Toán 12B1(1), 10B3(1), 2
Nguyễn Ngọc Điệp Toán 12B4(4), 10B4(3), 7
Nguyễn Ngọc Điệp TC Toán 12B4(1), 10B4(1), 2
Nguyễn Văn Cường Sinh hoat 12B3(1), 1
Nguyễn Văn Cường Toán 12B3(4), 10B5(3), 7
Nguyễn Văn Cường TC Toán 12B3(1), 10B5(1), 2
Trịnh Tuyết Nhung Sinh hoat 11B6(1), 1
Trịnh Tuyết Nhung Toán 11B6(4), 10B6(3), 7
Trịnh Tuyết Nhung TC Toán 11B6(1), 10B6(1), 2
Nguyễn Thị Nguyệt ánh Sinh hoat 10B7(1), 1
Nguyễn Thị Nguyệt ánh Toán 11B8(4), 10B7(3), 7
Nguyễn Thị Nguyệt ánh TC Toán 11B8(1), 10B7(1), 2
Nguyễn Thị Thu Hà Sinh hoat 11B4(1), 1
Nguyễn Thị Thu Hà Toán 11B4(4), 10B8(3), 7
Nguyễn Thị Thu Hà TC Toán 11B4(1), 10B8(1), 2
Nguyễn Thị Hồng ánh Sinh hoat 12B6(1), 1
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán 12B6(4), 11B1(4), 8
Nguyễn Thị Hồng ánh TC Toán 12B6(1), 11B1(1), 2
Tô Thị Ngọc Huyền Sinh hoat 12B5(1), 1
Tô Thị Ngọc Huyền Toán 12B5(4), 11B2(4), 8
Tô Thị Ngọc Huyền TC Toán 12B5(1), 11B2(1), 2
Trần Thị Thủy Sinh hoat 10B2(1), 1
Trần Thị Thủy Toán 11B7(4), 10B2(3), 7
Trần Thị Thủy TC Toán 11B7(1), 10B2(1), 2
Phạm Xuân Thành Sinh hoat 12B2(1), 1
Phạm Xuân Thành Toán 12B2(4), 11B5(4), 8
Phạm Xuân Thành TC Toán 12B2(1), 11B5(1), 2
Nguyễn Thị Thu Trinh Sinh hoat 11B3(1), 1
Nguyễn Thị Thu Trinh Toán 11B3(4), 10B9(3), 7
Nguyễn Thị Thu Trinh TC Toán 11B3(1), 10B9(1), 2
Nguyễn Đình Phong Tin học 12B2(2), 12B3(2), 12B4(2), 12B7(2), 11B1(1), 9
Vũ Thị Thu Giang Tin học 12B1(2), 12B5(2), 12B6(2), 10B1(2), 10B7(2), 10B8(2), 10B9(2), 14
Đinh Thị Thùy Dung Tin học 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 10B3(2), 10B4(2), 10B5(2), 10B6(2), 12
Trần Kim Chi Tin học 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 10B2(2), 5
Võ Hữu Tâm Vật lí 12B3(2), 12B7(2), 10B2(2), 10B8(2), 8
Võ Hữu Tâm TC Lí 10B2(1), 10B8(1), 2
Võ Hữu Tâm Công nghệ 12B3(1), 12B7(1), 2
Nguyễn Thị Bích Vân Vật lí 12B5(2), 12B6(2), 11B1(2), 6
Nguyễn Thị Bích Vân TC Lí 11B1(1), 1
Nguyễn Thị Bích Vân Công nghệ 12B5(1), 12B6(1), 2
Phan Thị Bích Phượng Sinh hoat 11B2(1), 1
Phan Thị Bích Phượng Vật lí 11B2(2), 11B7(2), 10B5(2), 6
Phan Thị Bích Phượng TC Lí 11B2(1), 11B7(1), 10B5(1), 3
Nguyễn Phước Nghĩa Sinh hoat 12B4(1), 1
Nguyễn Phước Nghĩa Vật lí 12B1(2), 12B4(2), 11B8(2), 6
Nguyễn Phước Nghĩa TC Lí 11B8(1), 1
Nguyễn Phước Nghĩa Công nghệ 12B1(1), 12B4(1), 2
Lê Thị Khuyên Vật lí 11B4(2), 11B6(2), 10B7(2), 6
Lê Thị Khuyên TC Lí 11B4(1), 11B6(1), 10B7(1), 3
Lê Thanh Bình Vật lí 12B2(2), 10B1(2), 10B9(2), 6
Lê Thanh Bình TC Lí 10B1(1), 10B9(1), 2
Lê Thanh Bình Công nghệ 12B2(1), 1
Hồ Thị Mỹ Hoa Sinh hoat 11B5(1), 1
Hồ Thị Mỹ Hoa Vật lí 11B3(2), 11B5(2), 10B6(2), 6
Hồ Thị Mỹ Hoa TC Lí 11B3(1), 11B5(1), 10B6(1), 3
Lê Xuân Thành Công nghệ 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 8
Nguyễn Thị Thanh Hoa Vật lí 10B3(2), 10B4(2), 4
Nguyễn Thị Thanh Hoa TC Lí 10B3(1), 10B4(1), 2
Nguyễn Hải Nam Hóa học 12B1(2), 2
Nguyễn Hải Nam TC Hóa 12B1(1), 1
Trương Quang Hà Hóa học 12B2(2), 12B3(2), 11B2(2), 6
Trương Quang Hà TC Hóa 12B2(1), 12B3(1), 11B2(1), 3
Nguyễn Thị Minh Ngọc Sinh hoat 10B1(1), 1
Nguyễn Thị Minh Ngọc Hóa học 12B6(2), 10B1(2), 10B5(2), 10B7(2), 8
Nguyễn Thị Minh Ngọc TC Hóa 12B6(1), 10B1(1), 10B5(1), 10B7(1), 4
Trương Thị Diện Hóa học 11B3(2), 11B7(2), 10B3(2), 10B8(2), 8
Trương Thị Diện TC Hóa 11B3(1), 11B7(1), 10B3(1), 10B8(1), 4
Cao Thị Kim Ngân Hóa học 10B2(2), 10B4(2), 10B6(2), 10B9(2), 8
Cao Thị Kim Ngân TC Hóa 10B2(1), 10B4(1), 10B6(1), 10B9(1), 4
Thiều Trường Giang Sinh hoat 11B1(1), 1
Thiều Trường Giang Hóa học 12B5(2), 11B1(2), 11B5(2), 11B6(2), 8
Thiều Trường Giang TC Hóa 12B5(1), 11B1(1), 11B5(1), 11B6(1), 4
Đoàn Thị Thanh Huyền Hóa học 12B4(2), 12B7(2), 11B4(2), 11B8(2), 8
Đoàn Thị Thanh Huyền TC Hóa 12B4(1), 12B7(1), 11B4(1), 11B8(1), 4
Nguyễn Xuân Sinh học 12B3(1), 12B6(1), 2
Nguyễn Xuân TC Sinh 12B3(1), 12B6(1), 2
Nguyễn Thị Thanh Hoa Sinh học 12B2(1), 12B5(1), 11B1(2), 11B2(2), 11B3(2), 8
Nguyễn Thị Thanh Hoa TC Sinh 12B2(1), 12B5(1), 2
Nguyễn Thị Thu Hiền Sinh hoat 11B7(1), 1
Nguyễn Thị Thu Hiền Sinh học 12B1(1), 12B4(1), 11B6(2), 11B7(2), 11B8(2), 8
Nguyễn Thị Thu Hiền TC Sinh 12B1(1), 12B4(1), 2
Phạm Thị Bảo Châu Sinh hoat 10B6(1), 1
Phạm Thị Bảo Châu Sinh học 12B7(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B6(1), 4
Phạm Thị Bảo Châu TC Sinh 12B7(1), 1
Phạm Thị Bảo Châu Công nghệ 10B2(1), 10B3(1), 10B6(1), 3
Lê Thị Kim Lin Sinh hoat 10B8(1), 1
Lê Thị Kim Lin Sinh học 11B4(2), 11B5(2), 10B1(1), 10B4(1), 10B8(1), 7
Lê Thị Kim Lin Công nghệ 10B1(1), 10B4(1), 10B8(1), 3
Hà Thị Vân Hải Sinh học 10B5(1), 10B7(1), 10B9(1), 3
Hà Thị Vân Hải Công nghệ 10B5(1), 10B7(1), 10B9(1), 3
Nguyễn Văn Tư Ngữ văn 12B1(3), 12B7(3), 11B2(4), 10
Bùi Thị Thanh Thảo Ngữ văn 12B4(3), 11B4(4), 11B7(4), 11B8(4), 15
Nguyễn Thị Thu Huyền Ngữ văn 12B3(3), 12B6(3), 11B1(4), 11B6(4), 14
Lê Thị Phương Thúy Sinh hoat 10B9(1), 1
Lê Thị Phương Thúy Ngữ văn 10B2(3), 10B4(3), 10B7(3), 10B9(3), 12
Nguyễn Thị Trang Ngữ văn 12B2(3), 12B5(3), 10B1(3), 10B5(3), 10B8(3), 15
Nguyễn Thị Chung Ngữ văn 11B3(4), 11B5(4), 10B3(3), 10B6(3), 14
Dương Đức Trí Lịch sử 12B2(2), 12B3(2), 12B5(2), 10B1(1), 10B8(1), 8
Huỳnh Thị Thanh Hương Sinh hoat 10B3(1), 1
Huỳnh Thị Thanh Hương Lịch sử 12B4(2), 12B6(2), 10B3(1), 10B5(1), 10B9(1), 7
Nguyễn Thị Huyền Lịch sử 11B3(1), 11B4(1), 11B6(1), 10B2(1), 10B4(1), 10B6(1), 10B7(1), 7
Nguyễn Thế Hảo Sinh hoat 11B8(1), 1
Nguyễn Thế Hảo Lịch sử 12B1(2), 12B7(2), 11B1(1), 11B2(1), 11B5(1), 11B7(1), 11B8(1), 9
Ngân Thị Hằng GDCD 12B1(1), 12B2(1), 12B3(1), 12B4(1), 12B5(1), 12B6(1), 12B7(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1), 10B9(1), 14
Nguyễn Thị Nhị Huyền Sinh hoat 10B5(1), 1
Nguyễn Thị Nhị Huyền GDCD 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 10B1(1), 10B5(1), 10
Trần Thị Thúy Sinh hoat 12B7(1), 1
Trần Thị Thúy Địa lí 12B2(1), 12B4(1), 12B5(1), 12B7(1), 11B1(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11
Trần Thị Phương Trang Địa lí 11B2(1), 10B2(2), 10B3(2), 10B5(2), 10B6(2), 10B7(2), 10B8(2), 10B9(2), 15
Nguyễn Thị Kim Quyên Sinh hoat 10B4(1), 1
Nguyễn Thị Kim Quyên Địa lí 12B1(1), 12B3(1), 12B6(1), 10B1(2), 10B4(2), 7
Lê Minh Hoàng Anh văn 12B6(3), 3
Lê Minh Hoàng TC Anh văn 12B6(1), 1
Lê Thị Thúy Vy Anh văn 11B1(3), 11B3(3), 11B6(3), 9
Lê Thị Thúy Vy TC Anh văn 11B1(1), 11B3(1), 11B6(1), 3
Đoàn Thị Ngọc Thảo Anh văn 10B1(3), 10B5(3), 10B9(3), 9
Đoàn Thị Ngọc Thảo TC Anh văn 10B1(1), 10B5(1), 10B9(1), 3
Dương Thị Tường Vy Anh văn 12B1(3), 12B4(3), 12B7(3), 9
Dương Thị Tường Vy TC Anh văn 12B1(1), 12B4(1), 12B7(1), 3
Phạm Thị Ngân Hà Anh văn 10B3(3), 10B4(3), 10B7(3), 9
Phạm Thị Ngân Hà TC Anh văn 10B3(1), 10B4(1), 10B7(1), 3
Y Thúy Ngà Anh văn 11B4(3), 11B5(3), 6
Y Thúy Ngà TC Anh văn 11B4(1), 11B5(1), 2
Lê Thị Hiền Anh văn 11B2(3), 11B7(3), 11B8(3), 9
Lê Thị Hiền TC Anh văn 11B2(1), 11B7(1), 11B8(1), 3
Tạ Phúc Hưng Anh văn 10B2(3), 10B6(3), 10B8(3), 9
Tạ Phúc Hưng TC Anh văn 10B2(1), 10B6(1), 10B8(1), 3
Trần Thị Huỳnh Thu Anh văn 12B2(3), 12B3(3), 12B5(3), 9
Trần Thị Huỳnh Thu TC Anh văn 12B2(1), 12B3(1), 12B5(1), 3

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting