Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8 10B9
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Văn - Văn - T.Trang Văn - T.Huyền Toán - Điệp Địa - Thúy Hóa - Ngọc Tin - Phong TCT - ánh Toán - N.Huyền Sinh - Hoa Văn - T.Thảo Toán - P.Thành Lí - Khuyên C.N - Thành AV - L.Hiền Toán - Bảo Văn - P.Thúy Địa - P.Trang AV - N.Hà Toán - Cường Tin - T.Dung Toán - N.ánh AV - Hưng Toán - Trinh
3 Văn - Hóa - Q.Hà Văn - T.Huyền TCT - Điệp AV - H.Thu Địa - Quyên Sử - Hảo Tin - Phong TCT - N.Huyền AV - L.Vy Hóa - Đ.Huyền TCT - P.Thành TCL - Khuyên Văn - T.Thảo TCAV - L.Hiền TCT - Bảo Văn - P.Thúy Tin - T.Dung AV - N.Hà Toán - Cường AV - Hưng Toán - N.ánh Địa - P.Trang Toán - Trinh
4 Hóa - H.Nam Sử - Trí Tin - Phong AV - D.Vy TCT - N.Huyền TCT - ánh Toán - Bảo Lí - B.Vân Sinh - Hoa AV - L.Vy Toán - Th.Hà Sinh - Lin Toán - Nhung Văn - T.Thảo CD - Huyền Tin - Giang Địa - P.Trang AV - N.Hà Văn - P.Thúy Tin - T.Dung Sinh - B.Châu Sinh - Hải Lí - Tâm Hóa - Ngân
5 TCH - H.Nam Sinh - Hoa Sử - Trí TCAV - D.Vy C.N - B.Vân Toán - ánh Toán - Bảo Sử - Hảo Tin - Chi C.N - Thành Toán - Th.Hà AV - Ngà Sinh - Hiền AV - L.Hiền TCL - Nghĩa Sinh - Lin Hóa - Ngân Sinh - B.Châu Văn - P.Thúy Sinh - Hải TCT - Nhung CD - Hằng TCL - Tâm Tin - Giang
T.3 1 Lí - Nghĩa AV - H.Thu Hóa - Q.Hà Sinh - Hiền Lí - B.Vân Toán - ánh AV - D.Vy CD - Huyền Văn - Lí - M.Hoa Địa - Thúy Toán - P.Thành Văn - T.Huyền Lí - Phượng C.N - Thành C.N - Lin Văn - P.Thúy AV - N.Hà Hóa - Ngân Toán - Cường AV - Hưng C.N - Hải Tin - Giang AV - N.Thảo
2 Sinh - Hiền Toán - P.Thành TCAV - H.Thu Tin - Phong Tin - Giang Sinh - N.Xuân AV - D.Vy Toán - ánh Văn - TCL - M.Hoa Sinh - Lin Hóa - T.Giang Văn - T.Huyền Hóa - Diện Tin - T.Dung Lí - Bình Hóa - Ngân TCAV - N.Hà Lí - T.Hoa TCT - Cường AV - Hưng Địa - P.Trang Văn - T.Trang TCAV - N.Thảo
3 AV - D.Vy Tin - Phong Sinh - N.Xuân Địa - Thúy AV - H.Thu Văn - T.Huyền CD - Hằng TCL - B.Vân Sử - Hảo Sử - Huyền(s) AV - Ngà Văn - Chung TCH - T.Giang Hóa - Diện Lí - Nghĩa TCL - Bình TCH - Ngân Địa - P.Trang TCL - T.Hoa CD - Huyền Tin - T.Dung TCAV - N.Hà Văn - T.Trang Văn - P.Thúy
4 AV - D.Vy Sử - Trí Tin - Phong Văn - T.Thảo AV - H.Thu Tin - Giang Văn - Lí - B.Vân CD - Huyền Hóa - Diện AV - Ngà Lí - M.Hoa Hóa - T.Giang Sinh - Hiền Hóa - Đ.Huyền TCAV - N.Thảo Tin - Chi Tin - T.Dung Sinh - Lin Địa - P.Trang Văn - Chung TCL - Khuyên Toán - Th.Hà Lí - Bình
5 Tin - Giang TCS - Hoa Văn - T.Huyền C.N - Nghĩa Sử - Trí Sử - Hương Tin - Phong                                  
T.4 1 Toán - Đạt AV - H.Thu Toán - Cường Toán - Điệp Lí - B.Vân AV - M.Hoàng Hóa - Đ.Huyền AV - L.Vy Toán - N.Huyền Toán - Trinh Lí - Khuyên Hóa - T.Giang C.N - Thành Lí - Phượng Toán - N.ánh Tin - Giang C.N - B.Châu Hóa - Diện AV - N.Hà AV - N.Thảo Lí - M.Hoa Hóa - Ngọc Sử - Trí Sử - Hương
2 Toán - Đạt Lí - Bình Toán - Cường Toán - Điệp Sinh - Hoa TCAV - M.Hoàng Lí - Tâm TCAV - L.Vy Toán - N.Huyền Toán - Trinh Lí - Khuyên Văn - Chung Hóa - T.Giang Sinh - Hiền Toán - N.ánh Văn - T.Trang CD - Hằng TCH - Diện TCAV - N.Hà TCAV - N.Thảo Địa - P.Trang TCH - Ngọc Tin - Giang Hóa - Ngân
3 AV - D.Vy C.N - Bình AV - H.Thu Hóa - Đ.Huyền Tin - Giang Lí - B.Vân C.N - Tâm Văn - T.Huyền Hóa - Q.Hà TCH - Diện Văn - T.Thảo Văn - Chung AV - L.Vy CD - Huyền Sinh - Hiền AV - N.Thảo Toán - T.Thủy AV - N.Hà TCH - Ngân Lí - Phượng Toán - Nhung Văn - P.Thúy Địa - P.Trang CD - Hằng
4 TCAV - D.Vy Hóa - Q.Hà AV - H.Thu TCH - Đ.Huyền CD - Hằng Lí - B.Vân TCT - Bảo Văn - T.Huyền C.N - Thành Văn - Chung CD - Huyền TCL - M.Hoa AV - L.Vy Văn - T.Thảo Địa - Thúy Lí - Bình TCT - T.Thủy TCT - Đạt Toán - Điệp TCL - Phượng TCH - Ngân AV - N.Hà AV - Hưng Địa - P.Trang
5 Sử - Hảo TCH - Q.Hà Địa - Quyên Sử - Hương Văn - T.Trang CD - Hằng Địa - Thúy Hóa - T.Giang Sinh - Hoa Văn - Chung TCH - Đ.Huyền TCAV - Ngà Sinh - Hiền TCH - Diện Văn - T.Thảo Hóa - Ngọc Sử - Huyền(s) Lí - T.Hoa TCT - Điệp Địa - P.Trang Hóa - Ngân Tin - Giang TCAV - Hưng Sinh - Hải
T.5 1 C.N - Nghĩa AV - H.Thu Hóa - Q.Hà TCS - Hiền Toán - N.Huyền Hóa - Ngọc Văn - AV - L.Vy Lí - Phượng Toán - Trinh C.N - Thành Địa - Thúy Lí - Khuyên AV - L.Hiền TCH - Đ.Huyền Toán - Bảo AV - Hưng CD - Hằng Toán - Điệp Văn - T.Trang Văn - Chung Toán - N.ánh TCT - Th.Hà TCH - Ngân
2 CD - Hằng TCAV - H.Thu TCH - Q.Hà Lí - Nghĩa Toán - N.Huyền TCS - N.Xuân Văn - AV - L.Vy Địa - P.Trang TCT - Trinh Toán - Th.Hà C.N - Thành Tin - T.Dung AV - L.Hiền Sử - Hảo Toán - Bảo AV - Hưng Lí - T.Hoa Toán - Điệp AV - N.Thảo Văn - Chung TCT - N.ánh Văn - T.Trang Lí - Bình
3 TCS - Hiền Địa - Thúy TCS - N.Xuân Tin - Phong TCAV - H.Thu AV - M.Hoàng Toán - Bảo Sinh - Hoa AV - L.Hiền AV - L.Vy Toán - Th.Hà Sử - Hảo Sử - Huyền(s) TCL - Phượng Văn - T.Thảo TCH - Ngọc Lí - Tâm TCL - T.Hoa Tin - T.Dung AV - N.Thảo TCAV - Hưng Tin - Giang Hóa - Diện TCL - Bình
4 Văn - Lí - Bình AV - H.Thu Toán - Điệp Sử - Trí AV - M.Hoàng Toán - Bảo C.N - Thành AV - L.Hiền Sinh - Hoa Sử - Huyền(s) TCH - T.Giang TCAV - L.Vy Toán - T.Thủy Văn - T.Thảo Địa - Quyên TCL - Tâm Hóa - Diện Hóa - Ngân Tin - T.Dung Địa - P.Trang Lí - Khuyên AV - Hưng AV - N.Thảo
5                                                
T.6 1 Toán - Đạt Toán - P.Thành Toán - Cường Văn - T.Thảo Hóa - T.Giang Sử - Hương AV - D.Vy Toán - ánh Văn - Toán - Trinh AV - Ngà Lí - M.Hoa CD - Huyền Toán - T.Thủy Toán - N.ánh Sử - Trí Sinh - B.Châu Văn - Chung Văn - P.Thúy Văn - T.Trang CD - Hằng AV - N.Hà Sinh - Lin AV - N.Thảo
2 Toán - Đạt Toán - P.Thành Toán - Cường Văn - T.Thảo TCS - Hoa TCH - Ngọc TCAV - D.Vy Toán - ánh Văn - Văn - Chung TCAV - Ngà CD - Huyền Toán - Nhung Toán - T.Thủy TCT - N.ánh AV - N.Thảo Địa - P.Trang C.N - B.Châu CD - Hằng Văn - T.Trang Sử - Huyền(s) AV - N.Hà TCH - Diện Toán - Trinh
3 Địa - Quyên Tin - Phong CD - Hằng AV - D.Vy Văn - T.Trang C.N - B.Vân Sinh - B.Châu Sinh - Hoa Hóa - Q.Hà Văn - Chung TCL - Khuyên AV - Ngà TCT - Nhung Văn - T.Thảo Sinh - Hiền AV - N.Thảo Lí - Tâm Toán - Đạt Lí - T.Hoa Hóa - Ngọc Lí - M.Hoa Địa - P.Trang Hóa - Diện TCT - Trinh
4 Tin - Giang CD - Hằng Sử - Trí AV - D.Vy Văn - T.Trang Toán - ánh Lí - Tâm Văn - T.Huyền TCH - Q.Hà Hóa - Diện Hóa - Đ.Huyền AV - Ngà AV - L.Vy TCAV - L.Hiền Lí - Nghĩa Hóa - Ngọc Tin - Chi Toán - Đạt Địa - Quyên Sử - Hương Hóa - Ngân Lí - Khuyên C.N - Lin Địa - P.Trang
5               Văn - T.Huyền TCAV - L.Hiền TCAV - L.Vy Tin - Chi Sinh - Lin Địa - Thúy Sử - Hảo Hóa - Đ.Huyền                  
T.7 1 Lí - Nghĩa Văn - T.Trang C.N - Tâm Sử - Hương Hóa - T.Giang Tin - Giang Hóa - Đ.Huyền Toán - ánh AV - L.Hiền Lí - M.Hoa Sinh - Lin Toán - P.Thành Văn - T.Huyền Địa - Thúy Văn - T.Thảo CD - Huyền Toán - T.Thủy Văn - Chung Địa - Quyên Lí - Phượng Toán - Nhung Văn - P.Thúy Toán - Th.Hà C.N - Hải
2 Hóa - H.Nam Văn - T.Trang Lí - Tâm CD - Hằng TCH - T.Giang Toán - ánh TCH - Đ.Huyền Địa - Thúy Toán - N.Huyền CD - Huyền Văn - T.Thảo Toán - P.Thành Văn - T.Huyền Tin - T.Dung AV - L.Hiền Địa - Quyên Toán - T.Thủy Văn - Chung C.N - Lin TCH - Ngọc Toán - Nhung Văn - P.Thúy Toán - Th.Hà Tin - Giang
3 Sử - Hảo Toán - P.Thành Lí - Tâm Hóa - Đ.Huyền Toán - N.Huyền Văn - T.Huyền TCS - B.Châu TCH - T.Giang Lí - Phượng Tin - Chi Văn - T.Thảo Văn - Chung Toán - Nhung Toán - T.Thủy AV - L.Hiền Văn - T.Trang AV - Hưng Toán - Đạt Tin - T.Dung Hóa - Ngọc TCL - M.Hoa Sử - Huyền(s) CD - Hằng Văn - P.Thúy
4 TCT - Đạt TCT - P.Thành TCT - Cường Lí - Nghĩa Toán - N.Huyền Văn - T.Huyền Sử - Hảo Hóa - T.Giang TCL - Phượng Địa - Thúy TCT - Th.Hà Tin - T.Dung Toán - Nhung TCT - T.Thủy Toán - N.ánh Văn - T.Trang TCAV - Hưng Sử - Hương Sử - Huyền(s) C.N - Hải C.N - B.Châu Hóa - Ngọc Lí - Tâm Văn - P.Thúy
5 SH - Đạt SH - P.Thành SH - Cường SH - Nghĩa SH - N.Huyền SH - ánh SH - Thúy SH - T.Giang SH - Phượng SH - Trinh SH - Th.Hà SH - M.Hoa SH - Nhung SH - Hiền SH - Hảo SH - Ngọc SH - T.Thủy SH - Hương SH - Quyên SH - Huyền SH - B.Châu SH - N.ánh SH - Lin SH - P.Thúy

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting