Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8 10B9 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7
T.2 1 Toán - Bảo Toán - T.Thủy     Toán - Cường Lí - M.Hoa Toán - N.ánh AV - Hưng Toán - Trinh Hóa - T.Giang NTin - Chi Văn - Chung Toán - Th.Hà Toán - P.Thành Văn - T.Huyền Văn - T.Thảo Hóa - Đ.Huyền Lí - Nghĩa Lí - Bình Lí - Tâm Toán - Điệp Sinh - Hoa Lí - B.Vân Văn -
2 Toán - Bảo Toán - T.Thủy     Toán - Cường Lí - M.Hoa Toán - N.ánh AV - Hưng Toán - Trinh Hóa - T.Giang NTin - Chi Văn - Chung Toán - Th.Hà Toán - P.Thành Văn - T.Huyền Văn - T.Thảo Hóa - Đ.Huyền Lí - Nghĩa Lí - Bình Lí - Tâm Toán - Điệp Sinh - Hoa Lí - B.Vân Văn -
3 Lí - Bình Lí - Tâm     Lí - Phượng Hóa - Ngân Lí - Khuyên Hóa - Diện AV - N.Thảo Lí - B.Vân NTin - Chi Toán - Trinh AV - Ngà Văn - Chung Toán - Nhung Toán - T.Thủy Toán - N.ánh Toán - Đạt Toán - P.Thành Toán - Cường Hóa - Đ.Huyền Hóa - T.Giang Văn - T.Huyền Toán - Bảo
4 Lí - Bình Lí - Tâm     Lí - Phượng Hóa - Ngân Lí - Khuyên Hóa - Diện AV - N.Thảo Hóa - T.Giang   Toán - Trinh AV - Ngà Văn - Chung Toán - Nhung Toán - T.Thủy Toán - N.ánh Toán - Đạt Toán - P.Thành Toán - Cường Hóa - Đ.Huyền Lí - B.Vân Văn - T.Huyền Toán - Bảo
5 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO                              
T.3 1 Toán - Bảo Toán - T.Thủy Lí - T.Hoa Văn - P.Thúy     Hóa - Ngọc   Lí - Bình Toán - ánh Văn -   Hóa - Đ.Huyền Điện - Anh Lí - Khuyên AV - L.Hiền   Toán - Đạt Hóa - Q.Hà Sinh - N.Xuân Lí - Nghĩa Văn - T.Trang AV - M.Hoàng AV - D.Vy
2 Toán - Bảo Toán - T.Thủy Lí - T.Hoa Văn - P.Thúy     Hóa - Ngọc   Lí - Bình Toán - ánh Văn -   Hóa - Đ.Huyền Điện - Anh Lí - Khuyên AV - L.Hiền   Toán - Đạt Hóa - Q.Hà Sinh - N.Xuân Lí - Nghĩa Văn - T.Trang AV - M.Hoàng AV - D.Vy
3 Hóa - Ngọc Văn - P.Thúy Toán - Đạt Toán - Điệp     Toán - N.ánh   Hóa - Ngân Lí - B.Vân Toán - N.Huyền   Lí - Khuyên Điện - Anh AV - L.Vy Hóa - Diện   Lí - Nghĩa Sinh - Hoa Hóa - Q.Hà Văn - T.Thảo Hóa - T.Giang Toán - ánh Văn -
4 Hóa - Ngọc Văn - P.Thúy Toán - Đạt Toán - Điệp     Toán - N.ánh   Hóa - Ngân Lí - B.Vân Toán - N.Huyền   Lí - Khuyên   AV - L.Vy Hóa - Diện   Hóa - H.Nam Sinh - Hoa Hóa - Q.Hà Văn - T.Thảo Hóa - T.Giang Toán - ánh Văn -
5                                                
T.4 1 Toán - Bảo   Hóa - Diện AV - N.Hà Hóa - Ngọc Toán - Nhung   Văn - T.Trang Văn - P.Thúy Lí - B.Vân AV - L.Hiền Toán - Trinh NTin - Chi AV - Ngà Hóa - T.Giang Vườn - Hải Văn - T.Thảo Lí - Nghĩa Lí - Bình Lí - Tâm Sinh - Hiền AV - H.Thu Toán - ánh Sinh - B.Châu
2 Toán - Bảo   Hóa - Diện AV - N.Hà Hóa - Ngọc Toán - Nhung   Văn - T.Trang Văn - P.Thúy Lí - B.Vân AV - L.Hiền Toán - Trinh NTin - Chi AV - Ngà Hóa - T.Giang Vườn - Hải Văn - T.Thảo Lí - Nghĩa Lí - Bình Hóa - Q.Hà Sinh - Hiền AV - H.Thu Toán - ánh Sinh - B.Châu
3 Lí - Bình   Toán - Đạt Hóa - Ngân Văn - T.Trang Văn - Chung   Toán - Th.Hà Toán - Trinh Toán - ánh Hóa - Q.Hà AV - L.Vy NTin - Chi Hóa - T.Giang Toán - Nhung Vườn - Hải AV - L.Hiền Hóa - H.Nam Toán - P.Thành AV - H.Thu Lí - Nghĩa Toán - N.Huyền Hóa - Ngọc Toán - Bảo
4 Lí - Bình   Toán - Đạt Hóa - Ngân Văn - T.Trang Văn - Chung   Toán - Th.Hà Toán - Trinh Toán - ánh Hóa - Q.Hà AV - L.Vy   Hóa - T.Giang Toán - Nhung   AV - L.Hiền Hóa - H.Nam Toán - P.Thành AV - H.Thu Hóa - Đ.Huyền Toán - N.Huyền Lí - B.Vân Toán - Bảo
5                                                
T.5 1                   NTin - Phong                            
2                   NTin - Phong                            
3                   NTin - Phong                            
4                                                
5                                                
T.6 1 Hóa - Ngọc Hóa - Ngân AV - N.Hà Toán - Điệp AV - N.Thảo AV - Hưng Văn - P.Thúy Lí - Tâm   Hóa - T.Giang Lí - Phượng Hóa - Diện Toán - Th.Hà Lí - M.Hoa Điện - Anh Toán - T.Thủy Lí - Nghĩa Toán - Đạt Sinh - Hoa Toán - Cường AV - D.Vy Toán - N.Huyền Sinh - N.Xuân Hóa - Đ.Huyền
2 Hóa - Ngọc Hóa - Ngân AV - N.Hà Toán - Điệp AV - N.Thảo AV - Hưng Văn - P.Thúy Lí - Tâm   Hóa - T.Giang Lí - Phượng Hóa - Diện Toán - Th.Hà Lí - M.Hoa Điện - Anh Toán - T.Thủy Lí - Nghĩa Toán - Đạt Toán - P.Thành Toán - Cường AV - D.Vy Toán - N.Huyền Sinh - N.Xuân Hóa - Đ.Huyền
3 AV - N.Thảo AV - Hưng Văn - Chung Lí - T.Hoa Toán - Cường Toán - Nhung AV - N.Hà Toán - Th.Hà   Toán - ánh Toán - N.Huyền Lí - M.Hoa Văn - T.Thảo Toán - P.Thành Điện - Anh Lí - Phượng Toán - N.ánh Hóa - H.Nam Hóa - Q.Hà Văn - T.Huyền Toán - Điệp Lí - B.Vân Hóa - Ngọc Lí - Tâm
4 AV - N.Thảo AV - Hưng Văn - Chung Lí - T.Hoa Toán - Cường Toán - Nhung AV - N.Hà Toán - Th.Hà   Toán - ánh Toán - N.Huyền Lí - M.Hoa Văn - T.Thảo Toán - P.Thành   Lí - Phượng Toán - N.ánh Hóa - H.Nam Hóa - Q.Hà Văn - T.Huyền Toán - Điệp Lí - B.Vân Hóa - Ngọc Lí - Tâm
5                                                
T.7 1                       NTin - Chi         Vườn - Hải              
2                       NTin - Chi         Vườn - Hải              
3                       NTin - Chi         Vườn - Hải              
4                                                
5                                                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting